Stadgar

Stadgar för S-kvinnor Stockholms stad i sin lydelse från april 2016

§ 1 Ändamål

S-kvinnors distrikt har till uppgift att med utgångspunkt i S-kvinnors ändamål verka för ett samhälle där kvinnor och män är jämställda.

S-kvinnors distrikt ska samla klubbar och enskilda medlemmar inom sitt område samt utifrån program- och handlingsplaner utveckla verksamheten och verka för att nya klubbar bildas.

S-kvinnors distrikt ska särskilt uppmärksamma önskemål om medlemmars skolning för det politiska engagemanget.

§ 2 Organisation

Alla klubbar inom distriktets geografiska område skall tillhöra distriktet.

Distriktet organiserar distriktsklubb för medlemmar som inte är med i en lokal klubb. Distriktsklubb ansluts till arbetarekommunen i den ort där det socialdemokratiska partidistriktet har sitt säte.

Distriktskongressen är distriktets högsta beslutande organ.

Distriktet leds av den på distriktskongressen valda styrelsen.

Distriktsstyrelsen består av minst fem ledamöter varav ordförande och kassör väljs särskilt, i distriktet ska ansvarig för studier utses.

Distriktsstyrelsen är beslutsför när mer än halva antalet ledamöter är närvarande.

Distriktskongressen väljer minst två revisorer samt revisorsersättare.

Dessa ska till distriktskongressen avge berättelse över distriktets räkenskaper, förvaltning och verksamhet.

§ 3 Distriktskongress

Moment 1

Ordinarie distriktskongress genomförs årligen innan 1 maj.

Kallelse till ordinarie distriktskongress ska vara klubbarna tillhanda före december månads utgång året före kongressen.

Ombudsfördelning till distriktskongressen ska distriktet skicka till klubbarna senast 8 veckor före distriktskongressen. Extra distriktskongress sammankallas vid behov av distriktsstyrelsen eller när minst en tredjedel av distriktets klubbar begär det.

Moment 2

Distriktskongressen består av dubbelt så många ombud som antalet klubbar i distriktet. Hälften fördelas med ett ombud per klubb och den andra hälften proportionellt mot medlemsantalet i klubbarna. Varje klubb har två ersättare. Vid ombudsfördelningen används samma metodik som vid S-kvinnors förbundskongress.

Moment 3

Vid distriktskongressen har ombud rösträtt.

Moment 4

Distriktsstyrelsens ledamöter, ersättare, revisorer samt valberedning har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt.

Distriktsstyrelsens ledamöter och ersättare kan inte vara ombud på distriktskongressen.

Moment 5

Val och omröstning sker öppet. Personval sker med sluten omröstning om antalet nominerade är fler än de som ska väljas.

Moment 6

Distriktsstyrelsen beslutar om sista dag för nomineringar för val av distriktsstyrelse och revisorer, samt andra förtroendeuppdrag i distriktet och nomineringar för val av ombud till förbundets kongress. Efter nomineringstidens utgång äger endast valberedningen rätt att föreslå kandidater.

Moment 7

Valberedningen består av minst tre ledamöter.

Moment 8

Valberedningen bereder förslag till ombud till förbundets kongress. Distriktskongressen väljer ombud och ersättare till förbundets kongress.

Moment 9

Motion till distriktskongress kan väckas av enskild medlem eller klubb. Motion ska vara distriktet tillhanda senast sex veckor före distriktskongressens öppnande.

Moment 10

Dagordning och arbetsordning för distriktskongressen ska ihop med verk- samhetsberättelse och motioner jämte styrelsens utlåtande göras tillgängliga för ombuden senast två (2) veckor före distriktskongressens öppnande.

Moment 11

Ombud kan ställa ”Aktuell fråga” till distriktsstyrelsen.

Moment 12

Distriktsstyrelsen avger verksamhetsberättelse till distriktskongressen.

Verksamhetsinriktning och budget bör antas på distriktskongressen.

Moment 13

Mötet tar på förslag från revisorerna ställning till frågan om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen.

§ 4 Avgift

Distriktskongressen fastställer medlemsavgiften till distriktet för nästkommande kalenderår. Distriktet ska senast 1 mars redovisa förbundsavgiften för föregående kalenderår till förbundet.

§ 5 Distriktsstyrelse

Distriktsstyrelsen är distriktets högsta beslutande organ då distriktskongressen inte är samlad.

Distriktsstyrelsen leder distriktets verksamhet i överensstämmelse med program och stadgar samt av distriktskongressen fattade beslut.

 Kursiverad text anger tillägg/förändring i förhållande till S-kvinnors normalstadga.

Grundstadgar för klubbar

§ 1 Ändamål

S-kvinnors klubbar har till uppgift att organisera och samla kvinnor som erkän- ner den demokratiska socialismen, sådan den uttrycks i socialdemokratiska partiets program och stadgar, och såsom socialdemokratiska feminister vill arbeta för ett samhälle där kvinnor och män är jämställda.

S-kvinnors klubbar ska lägga sig vinn om att i en utåtriktad dialog med kvinnor lägga grunden för S-kvinnors politiska program.

§ 2 Medlem

Medlem är den som identifierar sig som kvinna, som erkänner S-kvinnors ändamål, följer dess stadgar samt betalar medlemsavgift.

Medlem som verkar i strid mot S-kvinnors ändamål och stadgar kan uteslutas av förbundsstyrelsen.

§ 3 Organisation

Klubb består av enskilt anslutna med- lemmar. Klubb kan utgöras av kvinnoklubb eller distriktsklubb.

Klubb ingår i arbetarekommunen, i enlighet med partiets stadgar. Flera klubbar kan verka inom arbetarekommunens geografiska område.

Enskilda medlemmar kan anslutas till distriktsklubb.

Klubb leds av vid årsmötet vald styrelse. Styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter varav ordförande och kassör väljs särskilt.

Årsmötet väljer två revisorer samt revisorsersättare. Dessa ska till årsmötet avge berättelse över klubbens räkenskaper, förvaltning och verksamhet.

Verksamhetsinriktning och budget bör antas på klubbens årsmöte.

 

§ 4 Medlems rättighet och skyldigheter

 

Moment 1

Medlemskap i S-kvinnor ger medlemmen rätt till

– att delta i klubbars och arbetarkommuners mötes- och studieverksamhet

– att rösta vid medlemsmöten, kongressval och allmänna omröstningar

– att kunna nomineras och väljas till förtroendeuppdrag inom S-kvinnor, partiet, politiska församlingar samt andra uppdrag till vilka partiet/förbundet nominerar kandidater

– att få information om S-kvinnors och partiets ställningstaganden i politiska och organisatoriska frågor

– att ställa förslag vid möten i klubbar och arbetarekommuner

– att motionera till förbundskongress/ partikongress, distriktskongresser och årsmöten

– att delta i rådslag anordnade av S-kvinnor och partiet, partidistrikt eller arbetarekommun

Moment 2

 

Medlem av S-kvinnor
– måste erkänna det socialdemokratiska partiets grundläggande idéer som de uttrycks i partiprogram och stadgar

– är skyldig att betala av S-kvinnor fastställd medlemsavgift

– får inte uppträda osolidariskt mot S-kvinnor eller partiet

– får inte propagera i strid mot partiets grundläggande idéer

– får inte skada S-kvinnor, partiet eller dessas verksamhet

§ 5 Möten och verksamhet

Klubbens högsta beslutande organ är medlemsmötet, oavsett om det äger rum fysiskt eller via Internet.

Årsmötet genomförs före februari månads utgång.

Kallelse och dagordning ska utgå till klubbens samtliga medlemmar senast två veckor före dagen för årsmötet.

Årsmötet behandlar verksamhetsberättelse, fråga om ansvarsfrihet samt väljer styrelse, revisorer och valberedning.

Val och omröstning sker öppet.

Personval sker med sluten omröstning om antalet nominerade är fler än de som ska väljas.

§ 6 Avgift

Ny medlem betalar avgift för det år under vilket inträdet sker.

Medlemsavgiften till klubb fastställs av medlemsmöte före november månads utgång.

Medlem betalar avgift för förbund, distrikt och klubb enligt beslut på förbundets kongress, distriktskongress och klubbens möte.

Klubb redovisar senast första februari avgiften till distriktet vari ingår avgift till förbundet.

Uppbörden av avgifterna ombesörjs av partistyrelsen. Inbetalade avgifter för klubben utbetalas av partistyrelsen till klubben/distriktet per den 30 juni och den 31 december det år som avgifterna har erlagts av medlemmen.

§ 7 Styrelse

Styrelsen leder klubbens verksamhet i överensstämmelse med program och stadgar samt av medlemsmötet fattade beslut.

Styrelsen fördelar mellan sig de uppgifter som inte av årsmötet särskilt ålagts ledamot.

Det är styrelsens uppgift att planera och lägga fram förslag till medlemsmötet samt tillse att medlemsmötets beslut verkställs.

Styrelsen ska till årsmötet avlämna verksamhetsberättelse för det gångna året.

§ 8 Allmänna bestämmelser

Klubb skall om fråga om upplösning väcks i första hand tillsammans med medlemmarna och i samverkan med distriktet se över möjligheterna att finna nya verksamhetsformer. I andra hand ska fråga om samgående med annan klubb prövas. Vid samgående tar klubb med sig samtliga sina tillgångar.

Klubb upplöses om minst 3⁄4 av med lemmarna fattar beslut därom. Medlemmarna överförs därvid till distriktsklubb. Nedlagd klubbs tillgångar tillfaller distriktet.

Medlem som inte längre önskar vara medlem hos S-kvinnor begär sitt utträde.

Medlem, som trots skriftlig påminnelse resterar med avgift under längre tid än tolv månader, ska uteslutas ur klubben. Innan sådan uteslutning sker, ska den arbetarekommun som medlemmen tillhör underrättas skriftligen.

Vid återinträdet ska de avgifter erläggas som resterade vid uteslutningen.

§ 9 Start av ny klubb

Instruktioner vid start av ny klubb tillhandahålls på förbundsexpeditionen.

§ 10 Tillägg till stadgar

Tillägg till dessa stadgar kan antas av årsmötet och ska för godkännande underställas kvinnodistriktet.

Tillägg får inte stå i strid med eller upphäva innehållet i dessa grundstadgor.

Annons